Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

pelnaradosci
9209 117c 500
pelnaradosci
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viabadblood badblood
pelnaradosci
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viabadblood badblood
pelnaradosci
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viabadblood badblood
2252 c4ed
Reposted fromzi zi viabadblood badblood
pelnaradosci
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viabadblood badblood
pelnaradosci
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viabadblood badblood
pelnaradosci
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viabadblood badblood
pelnaradosci
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Miłość to obecność.
— egzystencja
Reposted fromegzystencja egzystencja via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes via12czerwca 12czerwca
1718 6101 500
Reposted frompartnerinrhyme partnerinrhyme via12czerwca 12czerwca
pelnaradosci
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
1270 5a0c 500

"Lubiewo", Michał Witkowski

Tak jak w prawdziwym życiu, wszyscy są fałszywi. 

Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
2603 2a1d
Reposted fromcharming charming viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
7090 28e8
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
pelnaradosci
7839 ceaf
Reposted frombluepanda bluepanda viagdziejestola gdziejestola
pelnaradosci
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl